Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VIA Techniek


Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. VIA Techniek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: VIA Techniek B.V. gevestigd aan de Lenderinkweg 20 te Wekerom, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73226726;
b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf met wie VIA Techniek een overeenkomst is aangegaan;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen VIA Techniek en de klant;
d. werkzaamheden: de werkzaamheden die VIA Techniek in het kader van de overeenkomst uitvoert o.a. op het gebied van automatisering, zoals, maar zeker niet beperkt tot, (software)ontwikkelingswerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, het oplossen van storingen, advieswerkzaamheden, ontwerpwerkzaamheden, testwerkzaamheden en controlewerkzaamheden;
e. product: het fysieke product, inclusief de eventueel daarvan deel uitmakende software, dat door VIA Techniek wordt geleverd, zoals, maar zeker niet beperkt tot, een machine, systeem of besturingskast of een onderdeel daarvan;
f. locatie: de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
g. software: de software die VIA Techniek in het kader van de overeenkomst in opdracht van de klant heeft ontwikkeld;
h. materialen: ieder werk in de zin van de Auteurswet dat VIA Techniek in het kader van de overeenkomst heeft vervaardigd of aan de klant ter beschikking heeft gesteld.


Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VIA Techniek en de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen VIA Techniek en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door VIA Techniek vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien VIA Techniek niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat VIA Techniek het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. De klant met wie eerder onder de onderhavige algemene voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met VIA Techniek gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
2.7. VIA Techniek heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. VIA Techniek zal de klant schriftelijk of via de e-mail van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden op de hoogte stellen en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.


Artikel 3. Aanbod en offertes
3.1. Ieder aanbod en alle offertes van VIA Techniek zijn vrijblijvend.
3.2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan VIA Techniek opgegeven eisen en specificaties van de gewenste prestatie en andere gegevens waarop VIA Techniek zijn aanbod of offerte baseert.
3.3. VIA Techniek kan niet aan zijn offerte, aanbod of inhoud van (e-mail)bericht worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, het aanbod of de inhoud, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht VIA Techniek niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. Offertes, vermelde prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6. De door VIA Techniek aan de klant verstrekte offertes en daarbij behorende documenten blijven eigendom van VIA Techniek en mogen zonder toestemming van VIA Techniek niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.


Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte heeft ondertekend en aan VIA Techniek heeft geretourneerd dan wel nadat de klant uitdrukkelijk via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van VIA Techniek.


Artikel 5. Annulering
5.1. Indien de klant de overeenkomst annuleert, dan heeft VIA Techniek het recht annuleringskosten aan de klant in rekening te brengen. Deze annuleringskosten kunnen bestaan uit:
a. De prijzen van reeds in het kader van de overeenkomst ingekochte producten;
b. De uren die VIA Techniek reeds gemaakt heeft in het kader van de overeenkomst maal het uurtarief van VIA Techniek.


Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. VIA Techniek zal de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
6.2. VIA Techniek heeft het recht, zonder de klant daarvan in kennis te stellen, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.3. VIA Techniek kan tijdens de werkzaamheden apparatuur of systemen onttrekken aan het dagelijkse gebruik, indien dit door VIA Techniek noodzakelijk geacht wordt voor het uitvoeren van de overeenkomst.


Artikel 7. Wijzigen van de overeenkomst
7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VIA Techniek zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen
7.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, dan zal VIA Techniek de klant hierover inlichten.
7.4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal VIA Techniek daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.


Artikel 8. Ontwikkelen van software
8.1. De specificaties van de op te leveren software komen partijen schriftelijk of via de e-mail overeen.
8.2. VIA Techniek zal zich in voldoende mate op de hoogte stellen van de doelstelling, ideeën en wensen van de klant met betrekking tot de software.
8.3. VIA Techniek zal de klant op eerste verzoek op de hoogte stellen van de voortgang van de ontwikkeling van de software.
8.4. Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt de software zoals hij is (“as is”) aan de klant ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie.
8.5. VIA Techniek garandeert niet dat de software te allen tijde en zonder fouten, onderbrekingen of storingen toegankelijk is.
8.6. Na de oplevering van de software heeft de klant geen recht op updates, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
8.7. VIA Techniek is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de software of door gebruik van de software in strijd met de gebruiksinstructies of technische specificaties.


Artikel 9. Verplichtingen van de klant
9.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan VIA Techniek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VIA Techniek worden verstrekt en ter beschikking worden gesteld.
9.2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
9.3. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
9.4. De klant dient er tijdig voor zorg te dragen dat:
a. De locatie op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is;
b. De werkzaamheden ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
c. Op de locatie alle redelijke voorzieningen welke voor een goede uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn aanwezig zijn;
d. De specificaties en/of aanwijzingen waarop de door VIA Techniek te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn, volledig en juist zijn;
e. De locatie in overeenstemming is met de redelijke eisen die VIA Techniek stelt.
9.5. De klant stelt het genoemde in lid 4 van dit artikel om niet aan VIA Techniek ter beschikking.
9.6. De klant stelt VIA Techniek in staat de werkzaamheden op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.
9.7. Indien een storing in het (op)geleverde veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de klant, dan zijn alle kosten die VIA Techniek heeft moet maken om de storing te verhelpen voor rekening van de klant.
9.8. VIA Techniek gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
9.9. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in het (op)geleverde zonder voorafgaande toestemming van VIA Techniek, tenzij het wijzigingen betreffen die vallen onder het normaal gebruik van het (op)geleverde.
9.10. De klant is verplicht het (op)geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties.
9.11. De klant is gehouden VIA Techniek onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
9.12. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van VIA Techniek, maakt.
9.13. De klant vrijwaart VIA Techniek tegen aanspraken door derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met handelingen en gedragingen van de klant, onder meer handelingen en gedragingen die in strijd zijn met het gestelde in dit artikel.
9.14. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van het (op)geleverde.


Artikel 10. (Op)leveringstermijn
10.1. Een overeengekomen termijn voor de (op)levering is geen fatale termijn. VIA Techniek zal er te allen tijde naar streven om de aangegeven (op)leveringstermijn na te komen. Niet-tijdige (op)levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens VIA Techniek. Indien de (op)leveringstermijn wordt overschreden, dan dient de klant VIA Techniek een ingebrekestelling te sturen waarin VIA Techniek een redelijke termijn wordt geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
10.2. De (op)leveringstermijn vangt aan op het moment dat VIA Techniek alle gegevens en zaken van de klant heeft ontvangen die voor VIA Techniek noodzakelijk zijn om een aanvang te maken met de werkzaamheden.
10.3. In het geval dat een door VIA Techniek met de klant overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.


Artikel 11. Oplevering
11.1. Een door VIA Techniek uitgevoerd werk wordt geacht door VIA Techniek aan de klant te zijn opgeleverd op het tijdstip dat VIA Techniek aan de klant te kennen geeft dat het betreffende werk gereed is, dan wel op het tijdstip dat de klant het betreffende werk in gebruik heeft genomen.
11.2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het inhoudelijk controleren van opgeleverde materialen.


Artikel 12. Prijzen en kosten
12.1. Vermelde prijzen en uurtarieven zijn exclusief btw.
12.2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
12.3. VIA Techniek is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer de uit te voeren werkzaamheden omvangrijker blijken te zijn dan daarvan VIA Techniek bij het tot stand komen van de overeenkomst was uitgegaan. VIA Techniek stelt de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte van een dergelijke prijsverhoging.
12.4. VIA Techniek heeft het recht zijn uurtarieven van tijd tot tijd aan te passen.
12.5. Indien VIA Techniek werkzaamheden op locatie uitvoert, dan worden reiskosten aan de klant in rekening gebracht. De reiskosten bedragen € 0,35 per gereden kilometer.
12.6. In beginsel worden de producten geleverd op het moment dat VIA Techniek een aanvang maakt met de werkzaamheden op de locatie. Indien de klant de producten met spoed nodig heeft en VIA Techniek derhalve de producten naar de klant opstuurt, dan worden de verzend- of transportkosten aan de klant in rekening gebracht.


Artikel 13. Fabrieksgarantie
13.1. Indien op een product een fabrieksgarantie wordt verleend, dan gelden de garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant. De afhandeling van een beroep op de fabrieksgarantie loopt via de fabrikant, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel 14. Facturatie en betaling
14.1. Facturatie geschiedt na de opleving. Indien het een opdracht betreft voor een langere periode, dan geschiedt facturatie periodiek achteraf.
14.2. De klant dient de van VIA Techniek ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
14.3. Betaling dient zonder korting, verrekening of opschorting te geschieden.
14.4. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
14.5. Bij niet-tijdige betaling door de klant is VIA Techniek bevoegd elke (verdere) (op)levering aan de klant op te schorten totdat de verschuldigde bedragen, vermeerderd met kosten en rente, door de klant zijn voldaan. VIA Techniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van een dergelijke opschorting in kennis gesteld.
14.6. Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die VIA Techniek maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
14.7. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.


Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
15.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van VIA Techniek, totdat alle vorderingen die VIA Techniek op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
15.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
a. Verpanden;
b. Aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. Buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen;
d. Als betaalmiddel gebruiken.
15.3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van VIA Techniek te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van VIA Techniek veilig te stellen.
15.4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens VIA Techniek niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is VIA Techniek gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van VIA Techniek op volledige schadevergoeding.
15.5. Indien VIA Techniek gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht VIA Techniek toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van VIA Techniek zich bevinden. Alle kosten die VIA Techniek moet maken om de producten terug te nemen komen voor rekening van de klant.
15.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk VIA Techniek daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van VIA Techniek.
15.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan VIA Techniek toekomende rechten onverlet.


Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten
16.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, op de software en de materialen alsmede het voorbereidende werk daarvan, berusten uitsluitend bij VIA Techniek dan wel bij de ontwikkelaar of de licentiegever van VIA Techniek.
16.2. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten ten aanzien van de software en de materialen. Het betreft niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten, uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van de klant. De gebruiksrechten gelden slechts nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen, die verband houden met het ontwikkelen van de software en materialen, heeft voldaan.
16.3. Broncodes worden niet aan de klant verstrekt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
16.4. Overdracht van intellectuele eigendomsrechten kan slechts schriftelijk middels een daartoe bestemde overeenkomst worden overeengekomen.
16.5. VIA Techniek heeft het recht om technische maatregelen te nemen om de intellectuele eigendomsrechten die berusten op de software te beschermen. Het is de klant nimmer toegestaan dergelijke maatregelen te omzeilen of te kraken.
16.6. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij VIA Techniek voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.


Artikel 17. Klachten
17.1. Klachten ten aanzien van het (op)geleverde dienen zo spoedig mogelijk na de (op)levering aan VIA Techniek kenbaar te worden gemaakt. De klant dient duidelijk een omschrijving te geven van het gebrek, zodat VIA Techniek adequaat kan reageren.
17.2. De klant is verplicht VIA Techniek de mogelijkheid te geven om een klacht te controleren. Het feit dat VIA Techniek overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat VIA Techniek erkent dat het (op)geleverde gebrekkig is.
17.3. Indien de klant aantoont dat het (op)geleverde op het moment van (op)levering gebrekkig was, dan zal VIA Techniek naar zijn keuze het (op)geleverde herstellen of vervangen of de prijs voor het (op)geleverde (deels) crediteren. De aansprakelijkheid van VIA Techniek is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 19 is opgenomen.
17.4. Klachten over het (op)geleverde worden niet (verder) in behandeling genomen indien:
a. De (gebruiks)instructies niet zijn nagekomen;
b. De klant of een derde zonder voorafgaande toestemming van VIA Techniek werkzaamheden en/of wijzigingen aan het (op)geleverde heeft uitgevoerd resp. aangebracht;
c. Schade aan het (op)geleverde en/of gebreken zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de klant en/of een derde;
d. Het (op)geleverde niet is gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
e. Gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen, hackerattack en weersomstandigheden;
f. Er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
g. Het (op)geleverde niet is gebruikt in overeenstemming met de technische specificaties;
h. Controles niet nauwkeurig zijn uitgevoerd;
i. Gebreken het gevolg zijn van componenten, diensten, systemen en/of producten die niet door VIA Techniek zijn (op)geleverd.
17.5. Indien de klant onterecht een klacht heeft ingediend, dan worden de eventuele (onderzoeks- en/of herstel/reparatie)kosten die VIA Techniek heeft gemaakt aan de klant in rekening gebracht.
17.6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.


Artikel 18. Opschorting en ontbinding
18.1. VIA Techniek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:
a. De klant zijn verplichtingen jegens VIA Techniek niet of niet volledig nakomt;
b. Na het sluiten van de overeenkomst VIA Techniek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
c. Aan de klant surseance van betaling is verleend;
d. De klant in staat van faillissement verkeert;
e. Ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
f. De onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen;
g. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
18.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van VIA Techniek op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien VIA Techniek de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
18.3. VIA Techniek behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 19. Aansprakelijkheid en verjaring
19.1. VIA Techniek kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
19.2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. VIA Techniek is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart VIA Techniek tegen alle aanspraken ter zake.
19.3. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan het (op)geleverde, dan sluit VIA Techniek iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
19.4. VIA Techniek kan eisen stellen aan de apparatuur, infrastructuur, componenten, verbindingen, e.d. die aanwezig zijn op de locatie. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, dan kan VIA Techniek niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet naar behoren functioneren het (op)geleverde.
19.5. VIA Techniek is nimmer aansprakelijk voor schade, zoals, gederfde omzet of vertragingsschade, die het gevolg is van tijdens of door de werkzaamheden optredende storing in de bedrijfsvoering van de klant. Een storing of bedrijfsstagnatie komt voor risico van de klant. Indien de klant zich voor de daaruit voortvloeiende schade wenst in te dekken, dan dient de klant daarvoor zelf een verzekering af te sluiten.
19.6. VIA Techniek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die inherent is aan dan wel onvermijdelijk is bij het door VIA Techniek op correcte wijze uitvoeren van de overeenkomst.
19.7. VIA Techniek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken van de klant waaraan dan wel waarop VIA Techniek werkzaamheden verricht.
19.8. VIA Techniek kan niet garanderen dat de werkzaamheden leiden tot betere bedrijfsresultaten. Derhalve kan VIA Techniek niet aansprakelijk worden gesteld indien de werkzaamheden niet leiden tot het door de klant verwachte (bedrijfs)resultaat.
19.9. VIA Techniek is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
19.10. VIA Techniek is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers.
19.11. Voor zijn dienstverlening kan VIA Techniek afhankelijk zijn van (online) diensten, waaronder software, van derde partijen. VIA Techniek is nimmer verantwoordelijk voor schade die is ontstaan doordat derde partijen wijzigingen doorvoeren in hun (online) diensten, software of systemen en daardoor de werkzaamheden niet of niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd.
19.12. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, systemen en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan VIA Techniek nimmer worden aangerekend.
19.13. Iedere aansprakelijkheid van VIA Techniek voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemist besparingen, omzetverlies, reputatieschade, bedrijfsstagnatie, opgelegde boetes, arbeidskosten, dataverlies, vertragingsschade en bedrijfsstoring.
19.14. Indien VIA Techniek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VIA Techniek beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van VIA Techniek gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van VIA Techniek beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het (op)geleverde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een overeenkomst met een looptijd van meer dan 1 maand, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die de klant betaald heeft voor de werkzaamheden in de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
19.15. De klant vrijwaart VIA Techniek voor vorderingen die derden tegen VIA Techniek instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor VIA Techniek niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden VIA Techniek op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor VIA Techniek mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
19.16. De klant is gehouden schade beperkende maatregelen te nemen. VIA Techniek heeft het recht de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het (op)geleverde.
19.17. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens VIA Techniek vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens VIA Techniek kan aanwenden.
19.18. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens VIA Techniek handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die VIA Techniek daardoor heeft geleden.


Artikel 20. Overmacht
20.1. VIA Techniek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: overmacht van leveranciers of opdrachtnemers van VIA Techniek; weersinvloeden waaronder blikseminslag; stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; computerstoring; netwerkstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden of een hackerattack; natuurrampen; terrorisme of oorlog; belemmeringen door derden; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan VIA Techniek door zijn leveranciers; ex- en importverboden; brand; diefstal; storingen en ongevallen in het bedrijf van VIA Techniek of van zijn leverancier; overheidsmaatregelen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens VIA Techniek de overeenkomst uitvoert; wijzigingen in wet- en regelgeving.
20.2. In geval van overmacht zal VIA Techniek vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot het uitvoeren van de overeenkomst. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering van de overeenkomst. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel VIA Techniek als de klant, gehouden zijn om die te benutten.


Artikel 21. Voorwaarden van leveranciers
21.1. Het (op)geleverde kan geheel of gedeeltelijk bestaan uit softwareprogrammatuur of diensten die door een derde beschikbaar wordt gesteld of worden geleverd. In een dergelijk geval zijn op het gebruik van het (op)geleverde de (gebruiks)voorwaarden van de ontwikkelaars/licentiegevers/leveranciers van deze softwareprogrammatuur of dienst van toepassing.


Artikel 22. Geheimhouding
22.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
22.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VIA Techniek gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en VIA Techniek zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VIA Techniek niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 23. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
23.1. Alle geschillen waartoe de overeenkomst, deze algemene voorwaarden dan wel de daaruit voortvloeiende verplichtingen aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging of ontbinding, zullen exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar VIA Techniek gevestigd is.
23.2. De overeenkomst en alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst worden exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van ieder ander recht, beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Accepteer je cookies?

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Ik ga akkoord